top of page

Informácia o spracúvaní a ochrane osobných údajov a ochrane súkromia

Občianske združenie Archa Harmony, so sídlom: Podzáhradná 10100/56, 821 06 Bratislava, IČO: 54 631 653, zapísaná v registri mimovládnych neziskových organizácií, vedenom MV SR, pod číslom registrácie VVS/1-900/90-64079 (ďalej ako „OZ“) ako subjekt s platne udelenou akreditáciou podľa zákona č.305/2005 Z.z. a prevádzkovateľ webovej stránky/webových stránok.

OZ kladie dôraz na ochranu osobných údajov a súkromia klientov a užívateľov webových stránok. Z tohto dôvodu informuje klientov/užívateľov o rozsahu osobných údajov, ktoré spracúva ako aj o účele použitia a dobe spracovávania osobných údajov, vrátane informácií o tom, ako môže užívateľ overiť rozsah spracovávaných osobných údajov a tiež ako môže ovplyvniť rozsah a účel spracovania osobných údajov.
 

OZ spracováva osobné údaje:

 • §  Za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy, ak užívateľ/klient je používateľom služieb OZ alebo je klientom alebo zákazníkom, s ktorým je OZ v zmluvnom vzťahu a to podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR;

 • §  Za účelom zabezpečenia oprávnených záujmov OZ a jeho partnerov v súvislosti s poskytovaním produktov, služieb, zaistením bezpečnosti a ochrany osôb a majetku, ďalej za účelom štatistiky a merania návštevnosti webovej stránky podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR;

 • §  Za účelom a v súvislosti s oprávnenými záujmami tretích strán – partnerov OZ a to podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR;

 • §  plnenie zákonných povinností OZ napr. poskytovanie informácií oprávneným orgánom, vedenie účtovníctva, archívnych záznamov podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR a pod..

 • §  štatistické účely spočívajúce v meraní návštevnosti webových stránok, preferencií užívateľov alebo zobrazovaného obsahu;

 • §  vývoj a zlepšovanie funkcionality a užívateľskej prívetivosti webových stránok a služieb;

 • §  na riešenie sťažností, podnetov, návrhov užívateľov/klientov a vyjadrenie sa k položenýmotázkam alebo žiadostiam.
   

Právny základ spracúvania osobných údajov v súvislosti s uzavretými zmluvami medzi klientom a OZ: Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a iné súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy, Zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Osobné údaje údajov klientov sú spracúvané v rozsahu meno, priezvisko, titul, trvalý/prechodný pobyt, číslo účtu fyzickej osoby, názov banky, údaje týkajúce sa predmetu zmluvy, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mailová adresa, číslo pasu alebo občianskeho preukazu, u rodinného príslušníka/ osobe uvedenej v prílohe Zmluvy o poskytovaní služieb – meno, priezvisko, titul, bydlisko, dátum narodenia, číslo pasu alebo občianskeho preukazu, v prípade užívateľov webovej stránky aj údaje o IP adrese užívateľa.
 

Ak je v zmysle právnych predpisov na spracovanie osobných údajov potrebný súhlas, najmä v súvislosti s použitím osobných údajov na marketingové účely a pod., spracovanie osobných údajov prebieha vždy len u tých klientov OZ, ktorí udelili OZ predchádzajúci výslovný súhlas so spracovaním údajov v potrebnom rozsahu a na konkrétny účel. Užívateľ/klient má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať alebo zmeniť rozsahu udeleného súhlasu so spracovaním osobných údajov.

OZ sprístupňuje údaje v nevyhnutnom rozsahu sprostredkovateľom alebo iným príjemcom tak, ako jej to umožňujú alebo prikazujú platné právne predpisy, a to:

 • §  Poskytovateľom služieb- Partnerom (podporné, technické, organizačné alebo programátorské služby, správa serverov a zariadení);

 • §  Poradcom v oblasti daní, práva alebo účtovníctva;

 • §  Štátnym orgánom ( napr. polícia, prokuratúra, Úrad na ochranu osobných údajov a pod.) nazáklade žiadosti alebo príkazu.

Vyššie vymedzené subjekty sú zmluvne zaviazané dodržiavať ustanovenia na ochranu osobných údajov alebo im táto povinnosť vyplýva z platných právnych predpisov.


Osobné údaje nie sú OZ prenášané do inej krajiny s cieľom ich spracovania. Používanie procesov a technológií za štatistickým účelom OZ a jej partnerom umožňuje zvýšiť relevanciu ponúkaných produktov, služieb a kampaní a pomáha tak poskytovať užívateľom/klientom viac relevantný obsah.

V tejto súvislosti si dovoľujeme uviesť a upozorniť, že používanie týchto služieb môže mať za následok spracovanie súborov cookies mimo EÚ alebo EHP (najmä Google Analytics). V niektorých krajinách to znamená riziko, že k údajom bude možné získať prístup z bezpečnostných a monitorovacích dôvodov bez toho, bol užívateľ o tomto spracovaní informovaný alebo si mohol uplatniť svoj právne nároky. Rovnako nie je možné zaručiť, že užívateľ si v tretej krajine bude môcť uplatniť svoje práva ako dotknutej osoby u týchto partnerov.

Osobné údaje OZ (vrátane obsahu zvukových a zvukovo-obrazových záznamov) uchováva len tak dlho, ako je to nevyhnutne potrebné pre naplnenie účelu spracovania podľa osobitných predpisov a účelu, na ktorý boli získané, v rámci ktorého by OZ mala byť schopná sa brániť proti právnym nárokom, a to najmä z dôvodu, že tieto informácie majú archívnu hodnotu. V prípade poskytnutia osobných údajov

v súvislosti používania služieb OZ sú poskytnuté osobné údaje používané po dobu trvania využívania služby a následnej primeranej lehoty vo forme záloh prevádzkových údajov. Ak sú osobné údaje spracúvané na náklade súhlasu dotknutej osoby, tieto sú spracovávané len dovtedy, kým nepríde k odvolaniu súhlasu s výnimkou osobných údajov, ktoré môžu byť spracúvané v nevyhnutnom rozsahu aj po odvolaní súhlasu, ak na to má OZ iný zákonný dôvod, napr. na preukázanie skutočnosti, že osobné údaje boli počas trvania súhlasu spracúvané oprávnene alebo na účel ochrany oprávnených záujmov v prípadných súdnych alebo správnych sporov. Ak doba spracovania nie je výslovne uvedená v podmienkach konkrétnej služby alebo nie je stanovená právnymi predpismi OZ pri určení primeranosti doby spracovania vychádza z doby (i) pravdepodobnosti vznesenia právnych nárokov voči OZ, (ii)

z predpokladaného času potrebného na detekciu útokov na webové stránky, siete a/alebo služby spoločnosti OZ a na detekciu iných bezpečnostných incidentov, (iii) z obvyklých alebo doporučených postupov v odvetví a na trhu a (iv) z pravdepodobnosti a významu hroziacich rizík.
 

Na webových stránkach OZ môže spracúvať aj údaje ako napr. rôzne online identifikátory a údaje súvisiace s aktivitou užívateľa na webových stránkach, ktoré zvyčajne samotné nie je možné považovať za osobné údaje. V uvedených prípadoch pracuje OZ s údajmi používateľov v takej podobe, forme a s takým obsahom, na základe ktorých nie je možná identifikácia konkrétnej osoby (napr. štatistické účely alebo meranie návštevnosti stránok).
 

Osobné údaje OZ nepoužíva pri automatizovanom rozhodovaní ani pri profilovaní. Dotknutá osoba (Klient/užívateľ), t.j. osoba ktorej osobné údaje OZ spracováva, má právo:

 • §  získať od OZ ako prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú;

 • §  právo namietať spracovávanie osobných údajov v prípade osobných údajov konkrétnej dotknutej osoby v konkrétnej situácii a spracúvaní osobných údajov, ktoré sa osoby týka;

 • §  na opravu a na doplnenie neúplných osobných údajov;

 • §  na výmaz osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak sa osobné údaje spracúvajú nezákonne,alebo už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali;

 • §  na obmedzenie spracúvanie osobných údajov, ak spracúvanie osobných údajov je nezákonné adotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;

 • §  v prípade spracovania osobných údajov na základe udeleného súhlasu má dotknutá osoba právo na odvolanie súhlasu udeleného v zmysle článku 6 ods.1 písm. a) GDPR;

 • §  právo na prenos osobných údajov k inému prevádzkovateľovi pokiaľ je to technicky možné a ak sa spracúvanie uskutočňuje na základe súhlasu alebo uzatvorenej zmluvy a ak sa spracúvanie uskutočňuje automatizovanými prostriedkami;

 • §  podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 01 Bratislava, Slovenská republika, webová stránka: www.uoou.sk.
   

V prípade potreby môžete kontaktovať OZ ohľadom ochrany osobných údajov elektronickou poštou na adrese info@archaharmony.sk alebo zaslaním listu na vyššie uvedenú adresu sídla OZ. K Vašim požiadavkám sa OZ vyjadrí najneskôr v lehote 30 dní. V prípade zložitosti prípadu alebo zvýšeného počtu žiadostí si OZ vyhradzuje právo túto lehotu predĺžiť. V prípade zjavne bezdôvodných alebo neprimeraných žiadostí a rovnako v prípade opakujúcich sa žiadostí si spoločnosť vyhradzuje právo požadovať primeranú úhradu zohľadňujúcu administratívne náklady spojené s poskytovaním informácií alebo vykonaním úkonov.

bottom of page