top of page
Závislosť je závažné ochorenie. Jeho liečba a následné doliečovanie je dlhodobý proces, ktorý Vám pomôžeme zvládnuť.
Náš program je akreditovaný a odporúčame minimálne mesačný pobyt v našom centre.
Uplatňujeme nasledujúce princípy, ktorými klientom pomáhame pri prekonávaní závislostí.

BEZPEČIE

Vytvárame podmienky pre pocit bezpečia a úprimné prijatie svojho prežívania.

EMPATIA

Pre podporu zotavenia a rastu pristupujeme ku klientom
s pochopením a láskavosťou.

SPOLUPRÁCA

Poskytujeme komplexnú
a koordinovanú starostlivosť
v úzkej spolupráci s klientmi, ich rodinami a našimi odborníkmi.

INDIVIDUÁLNA STAROSTLIVOSŤ

Pre úspešné zotavenie prispôsobujeme plány pobytu
v centre individuálnym potrebám každého klienta.

HOLISTICKÝ PRÍSTUP

Veríme, že komplexné uzdravenie je možné len prepájaním fyzického, psychologického, sociálneho
a duchovného rozmeru.

CELOŽIVOTNÉ ZOTAVENIE

Poskytujeme nástroje
a výhľady pre trvalé pozitívne zmeny, aj zručnosti pre zvládanie relapsu a plánovanie následnej starostlivosti.

KOMUNITA

Rozvíjame spolupatričnosť
a prepájame klientov
s podpornými skupinami,
ktoré posilňujú dlhodobé zotavenie.

INOVATÍVNOSŤ

Aktívne sledujeme pokroky
v prekonávaní závislostí
a ponúkame najúčinnejšie
a najmodernejšie spôsoby terapie.

AKREDITÁCIA

Náš program je akreditovaný
rozhodnutím Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Viac TU

bottom of page