top of page

Ako von z kola závislosti ...

Aktualizováno: 27. 6.

Ľudská psychika je rozhodujúca pre vznik závislosti, aj keď nemožno povedať, že existuje osobnosť predurčená na vznik akejkoľvek závislosti. Teória učenia predkladá, že konzumácia drog je naučeným správaním. Spočiatku príjemný účinok užívania drog vedie k opakovanej konzumácií a pôsobí ako pozitívny posilňovač. Konzumácia drog, samotný výsledok a vznik drogovej závislosti nikdy nie je vyvolaný jedinou príčinou. Ide o dlhodobý proces a len zriedka sa možno stretnúť s okamžitým alebo veľmi krátkym obdobím vzniku závislosti. Veľmi dôležité je poznávať príčiny a príslušné procesy, odhaľovať jeho psychickú, fyzickú i sociálnu podmienenosť.


Nádej na úspešnú intervenciu do tohto spoločensky nežiadúceho javu máme iba vtedy, ak budeme dôkladne poznať pôvod vzniku závislostí, a to či už vo forme prevencie, alebo liečby v kontexte pokorenia závislosti. Ide o hľadanie spôsobov ako zmeniť prežívanie, emócie a stav vedomia. Tento proces sa skladá z rady postupných krokov. Tie sú často pre človeka, ktorého sa to týka, nerozpoznateľné a veľmi náročné. Neriešené problémy sa nabaľujú a postupne tak človek čelí oveľa väčšiemu zhluku enormných záťaží zasahujúcich všetky oblasti jeho života, ako je partnerstvo, práca, zdravie, rodina. Medzi obranné mechanizmy patria napríklad vytesnenie, regresia, sublimácia, projekcia, atď. Obranná racionalizácia neznamená racionálne myslenie, ale naopak pseudo-zdôvodňovanie, alebo emóciami ovládané myslenie. Ide o hľadanie dôvodu k užitiu návykovej látky. Obranou býva aj projekcia viny, ako napr.: „Nemusel by som, pokiaľ by som nemal problémy.“ Zabraňuje vidieť pravdu o závislosti.

Sprevádzanie závislého odborníkmi v chránenom prostredí možno charakterizovať ako pomoc, podporu a rozvoj adaptácie, integrácie a prácu na zmene pre návrat do spoločnosti a spoločenského života s najväčšou možnou mierou sebestačnosti a nezávislosti. Odborné programy v chránenom prostredí bývajú realizované v individuálnej alebo skupinovej forme. Vyššiu efektivitu nadobúdajú, ak sú klientmi akceptované.  Avšak klienti len výnimočne do nich vstupujú úplne dobrovoľne.

Adaptačný proces prebieha v chránenom prostredí prostredníctvom aktuálnej podpornej  motivácie, názornosti a edukácie. Pokiaľ to situácia dovoľuje, od začiatku sa spolupracuje s rodinou, ktorá tiež potrebuje povzbudenie, sprevádzanie a odbornú podporu a usmernenie. Sprevádzajúca odborná činnosť, ako jadro k abstinencii, je programovo orientovaná na zmenu spôsobu myslenia klienta. Tiež na zmenu jeho konania a celkového životného štýlu. Na tréning v sociálnych spôsobilostiach vychádzajúcich zo svojej minulosti, z rodinných štruktúr, pomenovanie a uvedomenie si svojej závislosti, osvojovanie, resp. utvrdenie si morálnych a etických noriem. V neposlednom rade ide o nácvik samostatného života so zavedením zdravých zmysluplných návykov smerom k budúcnosti.

K typickým rysom terapeutických postupov patrí aktívny podiel závislých, dobrá komunikácia na všetkých úrovniach, podiel na rozhodovaní, kolektívnosť a sociálne učenie. Existujú dôkazy o tom, že výsledky liečby bývajú priaznivejšie u tých  osôb, ktorým dohodnuté liečebné schémy sú zrozumiteľné a riadne ich dokončujú.

Pre zotrvanie v terapeutickej komunite býva kritický začiatok liečby. Prospešný môže byť tlak zo strany okolia a rodiny, pestrosť a zaujímavosť programu a zvláštna pozornosť by sa mala venovať nováčikom. Zotrvanie v liečbe uľahčujú tiež príťažlivé prvky liečby ako relaxačné techniky, muzikoterapia, arteterapia, biblioterapia, dramatoterapia, aromaterapia, techniky virtuálnej reality,  kondičné cvičenia a joga, rôzne terénne podnetné činnosti a pod.

Vo svete nie je novinkou, že úspechy sa dosahujú aj počas krátkodobej liečby trvajúcej do 30 dní, čo je bežný formát pre závislých na alkohole a iných psychoaktívnych látkach v USA. Aj takáto krátkodobá liečba vykazuje pozitívny efekt v mnohých smeroch. Podobné skúsenosti v našich podmienkach má Centrum Archa Harmony.
Ide o nový typ zariadenia, ktoré ponúka bezpečné miesto pre prekonávanie látkových a nelátkových závislostí pod garanciou tímu odborných pracovníkov. Títo uplatňujú  klasické, ale aj inovatívne metódy a postupy koordinovaného, komplexného, kontinuálneho, systematického, cieľavedomého a adresného sprevádzania závislého človeka. Usmerňujú ho a vedú smerom k zmene jeho životného štýlu, k plnohodnotnému návratu do bežného života, do zdravého sociálneho prostredia a do aktívneho pracovného procesu.
 
PhDr. Gabriela Ručková, PhD., MBA
hlavný psychológ Centra prekonávania závislostí
 
 
 
 
 
 
39 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page